گروه نرم افزاری ماهان 90

اندیشه پردازش ماهان

گروه نرم افزاری ماهان بعنوان یکی از ارائه دهندگان راهکارهای جامع فن آوری اطلاعات فعالیت خود را از سال 1385 با تفکر ایجاد تحول در ارائه خدمات نرم افزاری و رضایت مشتریان در صنعت نرم افزار کشور آغاز نموده است. بخش مدیریت دانش ماهان از دو گروه تشکیل شده است . گروه متخصصان و مدیران و گروه استانداردهای موجود که شامل استانداردهای ملی و استانداردهای بین المللی می شوند. هدف اصلی گروه ارتقاء نرم افزار ها با توجه به نیاز و رضایت مشتریان می باشد نه فروش نرم افزارها. مشتریان جزئی از اعضای خانواده ماهان هستند. ماهان خود را از نظر سازمانی بازارگرا و از نظر اولویت مشتری گرا معرفی می کند .چشم انداز بلند مدت ماهان خدمت برتر و بهتر خواهد بود.