نرم افزار های ماهان > سیستم خزانه داری

استفاده‌ي كارآمد از نقدينگي و پرهيز از بروز مشكلات ناشي از كمبود وجوه نقد را مي‌توان يكي از نگراني‌هاي مسئولين مالي سازمان‌ها و موسسات اقتصادي دانست. به همين خاطر است كه كنترل و نظارت بر گردش وجوه نقد در موسسات يادشده، اهميت ويژه‌اي دارد. تجربيات موجود نشانگر آن است كه موفقيت چنين موسسات و سازمان‌هايي را مي‌بايد تا حدي مرهون مديريت شايسته‌ي وجوه نقد آنها پنداشت كه زمينه‌هاي لازم را براي پرداخت هاي برنامه‌ريزي شده فراهم كرده است. در نرم‌افزار حاضر، به عنوان بخشي از مجموعه سيستم برنامه‌ريزي منابع سازمان ماهان، تلاش بر اين است كه تسهيلات لازم براي مديريت بهينه‌ي وجوه نقد و كنترل وضعيت نقدينگي سازمان‌ها و موسسات اقتصادي مهيا شود.

 • apply امکان تعريف بانک‌ها و شعب و حساب‌هاي جاري شرکت (همچنين تعريف يک رکورد به عنوان صندوق)
 • چک‌هاي پرداختني

 • apply امکان صدور دسته چک و تعيين اندازه و محل چاپ چک
 • apply امکان صدور مجوز چک
 • apply نمايش سررسيد چک‌ها
 • apply ثبت وصول چک
 • apply ثبت برگشت چک
 • apply ابطال چک
 • چک‌هاي دريافتني

 • apply شامل 1. چــک 2. حــــواله 2. نقــــدي
 • apply دريافت چک
 • apply ثبت وصـــول چک
 • apply ثبت برگشت
 • apply عــودت چک
 • apply انتقــال بيــن بانک‌ها
 • apply رسيـــــد دريافت
 • apply برگـــه عودت چک
 • امکان صدور سند حســابداري به تفکيک اسنـــاد پرداختنــي و دريافتني و در حالت‌هاي

 • apply ثبتـــــي
 • apply برگشتي
 • apply عــودتي
 • apply وصــولي
 • apply هـــمه
 • applyگزارش واگذاري چک به بانک به تفکيک چک‌هاي مرکز و شهرستان
 • apply گزارشات آماري از اسناد دريافتني و پرداختني
 • گزارشات مديريتي ازقبيل

 • apply گزارش روزانه
 • apply وضعيت صندوق
 • apply گردش روزانه
 • انواع گزارشات از اسناد دريافتني و پرداختني :

 • apply گزارشات به تفکيک ماه
 • apply کنترلي اسناد حسابداري
 • apply گزارش (انتقال) چک‌هاي در جريان وصول
 • apply چک‌هاي در جريان وصول اعلام نشده بانک
 • apply گزارش بر اساس واحد دريافت
 • apply گزارش و ضعيت چک‌هاي برگشتي