نرم افزار های ماهان > حسابداری انبار

برنامه‌ريزي كارآمد توليد و فروش و همچنين استفاده‌ي بهينه از منابع توليد، يكي از مهمترين پيش نيازهاي تداوم و ظفريــابي فعاليت‌هاي توليدي و بازرگاني است. حال آن كه برنامه‌ريزي توليد و تصميم‌گيري درباره‌ي چگونگي تخصيص منابع در فرآيند توليد و عرضه محصولات به بازار، نيازمند آگاهي دقيق از اطلاعات انبار است. به همين خاطر است كه بسياري از سازمان‌ها و موسسات اقتصادي براي داشتن اطلاعات به هنگام وضعيت انبار و نظارت بر آنها، از نرم‌افزار انبار و حسابداري انبار بهره مي‌جويند. در اين ميان، توجه به ارتباط نزديك و تنگاتنگ عملياتي و اطلاعاتي ميان سيستم‌هاي انبار، توليد و فروش از اهميت ويژه‌اي برخوردار است و استفاده از نرم‌افزاري كارساز خواهد بود كه چنين ارتباطي را ميان سيستم‌هاي يادشده فراهم آورد. نرم‌افزار حاضر به عنوان بخشي از سيستم برنامه‌ريز سازمان ماهان، به شايستگي اين قابليت را در خود دارد و نياز سازمان‌ها و موسسات اقتصادي را به خوبي برآورده مي‌سازد.

 • applyامکان مشخص کردن اينکه کدام يک از تنوع اسناد توسط کاربر و کداميک توسط سيستم ريالي مي‌شوند.
 • apply محاسبه و نمايش قيمت تمام شده محصول (درصورتيکه کالا داراي اجزاء سازنده باشد، اجزاء بصورت درختی نمايش داده مي‌شوند و ريال آنها به چهار حالت 1. قيمت ميانگين 2. قيمت اول دوره 3. قيمت روز 4. قيمت آخرين خريد، قابل محاسبه مي‌باشد . همچنين درصورتيکه محصول داراي جزء دوم و سوم و ... باشد قيمت تمام شده کل محصول به اضافه قيمت بسته بندي آنها، با درنظر گرفتن ضريب موثر در توليد، نمايش داده مي‌شود).
 • apply نمايش ريالي انبارهاي مواد اوليه و ريالي تنوع اسناد با امکان تعيين بازه تاريخي و تعيين کد کالاي خاص.
 • امکان صدور سند حسابداري با گزينه‌هاي پيشرفته از جمله

  • apply هزينه‌هاي جانبي در يک سرفصل مجزا صادر شوند
  • apply صدور سند به تفکيک گروهبندي کالاها
  • apply سرجمع بر اساس نوع سند و يا براساس تحويل گيرنده يا فرستنده کالا و يا به تفکيک هر سند
  • apply تعيين بازه تاريخي و يا بازه شماره اسناد
 • apply نمايش گردش ريالي و موجودي هرکالا بصورت منيتورينگ از هر محيطي .
 • apply امکان انتقال ريال پايان سال به ابتداي دوره سال بعد به دفعات دلخواه تا زمان بسته شدن حساب‌ها.
 • apply امکان محاسبه قيمت تمام شده برنامه‌هاي توليد به قيمت روز توليد .
 • گزارشات كالا

  • apply کالاهاي به نقطه سفارش رسيده
  • apply گزارش موجودي اول دوره
 • گزارشات گردش كالا

  • apply گزارش ريالي كالا
  • apply گزارش ريالي با بازه تاريخي
  • apply گزارشات ريز گردش کالا
  • apply گزارشات ريز گردش کالا با بازه تاريخي
  • apply كالا‌هاي بدون گردش
 • گزارشات انبارگرداني

 • apply گزارش نهايي حسابرسي انبارگرداني
 • گزارشات آماري

  • apply گزارش كلي اسناد به تفكيك ماه
  • apply گزارش كالا‌هاي اماني
  • apply وضعيت خريد كالا
 • گزارشات عمومي

  • apply هزينه‌هاي مراكز ريالی