نرم افزار های ماهان > انبار

برنامه‌ريزي كارآمد توليد و فروش و همچنين استفاده‌ي بهينه از منابع توليد، يكي از مهمترين پيش نيازهاي تداوم و ظفريــابي فعاليت‌هاي توليدي و بازرگاني است. حال آن كه برنامه‌ريزي توليد و تصميم‌گيري درباره‌ي چگونگي تخصيص منابع در فرآيند توليد و عرضه محصولات به بازار، نيازمند آگاهي دقيق از اطلاعات انبار است. به همين خاطر است كه بسياري از سازمان‌ها و موسسات اقتصادي براي داشتن اطلاعات به هنگام وضعيت انبار و نظارت بر آنها، از نرم‌افزار انبار و حسابداري انبار بهره مي‌جويند. در اين ميان، توجه به ارتباط نزديك و تنگاتنگ عملياتي و اطلاعاتي ميان سيستم‌هاي انبار، توليد و فروش از اهميت ويژه‌اي برخوردار است و استفاده از نرم‌افزاري كارساز خواهد بود كه چنين ارتباطي را ميان سيستم‌هاي يادشده فراهم آورد. نرم‌افزار حاضر به عنوان بخشي از سيستم برنامه‌ريز سازمان ماهان، به شايستگي اين قابليت را در خود دارد و نياز سازمان‌ها و موسسات اقتصادي را به خوبي برآورده مي‌سازد.

 • apply امکان تعريف چندين انبار به تعداد دلخواه .
 • apply امكان طراحي و تعريف كدينگ انبار و نمايش آن انبار به‌شكل درختي .
 • apply نمايش موجودي در تمامي‌محيط‌ها به اشکال مختلف (سرجمع در هر انبار – ريز موجودي- به تفکيک واحد و بسته بندي).
 • apply امکان تعريف کالاهاي دو يا چند جزئي و تعيين نسبت ترکيب آنها .
 • apply امکان گروه بندي کالاها و استفاده در گزارشات .
 • apply امکان تعريف ماهيت کالا (تعدادي و مقداري و تعدادي- مقداري) .
 • apply امکان تعيين نحوه خروج موجودي از انبار به ازاء هر کالا (LIFO – FIFO – SELECT ) .
 • apply امکان تعريف تنوع اسناد توسط کاربر و تعيين سطوح دسترسي هر انبار به نوع سند انبار مربوطه .
 • apply امکان تعريف دسترسي کاربران به انبارهاي خاص .
 • apply امکان صدور درخواست خريد و ارتباط آن با اسناد خريد انبار و در نتيجه استفاده از گزارش مانده درخواست و صدور سند خريد بطور مستقيم از روي درخواست .
 • apply امکان صدور درخواست کالا از انبار و ارتباط آن با حواله مصرف داخلي .
 • apply نمايش گردش کالا با واحدهاي مختلف بصورت منيتورينگ .
 • apply امکان اجراء عمليات انبارگرداني تا چهار مرحله و تهيه گزارشات انبارگرداني و حسابرسي .
 • apply امکان تعريف مراکز هزينه و ارتباط دهي اسناد حواله مصرف به مراکز هزينه و استفاده از گزارشات مربوطه .
 • apply امکان جستجوي پيشرفته اسناد وارده و صادره .
 • apply امکان تعيين نقطه سفارش کالا ( توسط کاربر و يا سيستم ) و صدور درخواست خريد براي کالاهاي به نقطه سفارش رسيده به مقدار تعيين شده درخواست خريد در کدينگ .
 • گزارشات عمومي

  • apply گزارش ليست مشتريان
  • apply گزارش مراكز هزينه
 • گزارشات كالا

  • apply کتابچه کدينگ
  • apply کاردکس انبار
  • apply برچسب كدينگ
 • گزارشات گردش كالا

  • apply گردش کالا
  • apply گردش کالا با بازه تاريخي
  • apply كالا‌هاي بدون گردش
 • گزارشات اسناد

  • apply گزارش جزئي اسناد وارده و صادره
  • apply گزارش فشرده اسناد وارده و صادره
 • گزارشات انبارگرداني

  • apply چاپ تك انبارگرداني
  • apply كالاهايي كه داراي سرك يا كسري مي‌باشند
  • apply كالاهايي كه در هيچ مرحله‌اي شمارش نشده‌اند
  • apply گزارش حسابرسي انبارگرداني
 • گزارشات آماري

  • apply گزارش جزئي اسناد به تفكيك ماه
  • apply گزارش كلي اسناد به تفكيك ماه
  • apply گزارش كالاهاي اماني