اعطاي نمايندگي فروش و پشتيباني

شركت ماهان آمادگي دارد تا به اشخاص حقيقي و حقوقي، نمايندگيهاي فروش و پشتيباني محصولات خود را در تمامي نقاط كشور واگذار نمايد.نمايندگي شركت ماهان داراي انواع گوناگوني است كه هر نوع شرايط خاص خود را دارا ميباشد:

 • عامل فروش

  اين نوع نمايندگي ويژه اشخاص حقيقي و حقوقي است كه در آن عامل فروش به بازاريابي و جذب مشتري خواهد پرداخت. پس از معرفي مشتري تمامي فرايندهاي عقد قرارداد، آموزش و پشتيباني بر عهده شركت ماهان خواهد بود.

  • شرایط
   • checkبرخورداري از حسن شهرت در منطقه مورد نظر
   • checkبرخورداي از تجربه و دانش كافي براي فروش محصولات نرم‌افزاري
  • مزایا
   • checkدريافت درصدي از مبلغ قرارداد به ازاي معرفي هر مشتري و عقد قرارداد با وي
   • checkآموزش عامل فروش به منظور آشنايي با محصولات شركت ماهان
   • checkقابليت ارتقاء به نمايندگي رسمي در صورت تداوم همكاريها با حمايت شركت بماهان
 • نماينده رسمي

  اين نوع نمايندگي ويژه اشخاص حقوقي و شركتها ميباشد كه در آن معرفي مشتري، آموزش و پشتيباني محصول با نماينده بوده اما قرار داد از طريق شركت ماهان منعقد خواهد شد.

  • شرایط
   • checkبرخورداري از دانش و تجربه كافي در زمينه آموزش و پشتيباني محصولات نرم‌افزاري
   • checkدارا بودن نيروهاي كافي با تخصص‌هاي مرتبط
   • checkبرخورداري از شرايط محيطي و مكاني مناسب
   • checkارائه گزارشهاي ماهانه به شركت ماهان طبق فرمتهاي تعريف شده
  • مزایا
   • checkدريافت درصدي از مبلغ قرارداد به ازاي هر مشتري و عقد قرارداد با وي
   • checkآموزش نيروهاي شركت به منظور تسلط بر محصولات شركت ماهان و توانايي پشتيباني محصول
   • checkثبت اطلاعات نماينده رسمي در سايت شركت و معرفي آن
   • checkقابليت ارتقاء به نماينده انحصاري در صورت تداوم همكاريها و تاييد شركت
 • نماينده انحصاري

  اين نوع نمايندگي ويژه اشخاص حقوقي و شركتها ميباشد كه در آن نماينده ميتواند تحت ليسانس و برند شركت ماهان مستقلا اقدام به جذب مشتري، عقد قرارداد، آموزش و پشتيباني محصول نمايد.

  • شرایط
   • checkسپري كردن يك دوره زماني معين به عنوان نماينده رسمي
   • checkاحراز صلاحيت لازم براي واگذاري نمايندگي انحصاري توسط شركت ماهان
   • checkعدم وجود نماينده انحصاري در منطقه مورد نظر
   • checkپرداخت درصدي از مبلغ قرارداد به ازاي هر مشتري به شركت ماهان
   • checkارائه گزارشهاي ماهانه به شركت ماهان طبق فرمتهاي تعريف شده
  • مزایا
   • checkآموزش نيروهاي شركت به منظور تسلط بر محصولات شركت ماهان و توانايي پشتيباني محصول
   • checkثبت اطلاعات نماينده انحصاري در سايت شركت و معرفي آن
   • checkدريافت نسخه‌هاي جديدتر نرم‌افزار